Chính phủ đã quyết định tỉnh Gifu sẽ tiếp tục gia hạn thời gian áp dụng “Biện pháp chống dịch trọng điểm” (ngày 4/3/2022)