Tỉnh Gifu đã được quyết định gỡ bỏ áp dụng “Biện pháp phòng chống dịch trọng điểm” (ngày 17/3/2022)