BIẾN THỂ OMICRON CỦA COVID-19 

ĐANG LÂY NHIỄM NHANH CHÓNG! NGAY TRONG DỊP NGHỈ TẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC MẤT CẢNH GIÁC (trích lược)