BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP “LÀN SÓNG LÂY NHIỄM THỨ 6” (trích lược)